گزینه »فعالسازی رمز یکبارمصرف از طریق پیامک» از ATMهاحذف شد