پژوهش های جدید یک محقق ایرانی درباره میدان مغناطیسی ماه