براساس طرح جدید دانشگاه آزاد؛
تدوین ۸۰۰هزار پایان نامه و تز دکتری با موضوع «گفتمان مقاومت»