چگونه کودک را برای مواحه با شرایط نامطلوب آماده کنیم؟