تهیه جهیزیه برای مددجویان عقدکرده سازمان بهزیستی با «حلقه وصل»