رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:
تأسیس شرکت مرکزی سهامی فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی ایران پس از ۵۰ سال