مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان:
«دهکده ورزشی آموزش عالی» برای نخستین بار راه‌اندازی می‌شود