جنگ جهانی آبی!!!
احتمال آغاز جنگ جهانی در آینده نزدیک به دلیل خشکسالی!