کاربران توئیتر یونیفرم نیروی فضایی آمریکا را مسخره کردند