بدهی۲۰ میلیاردی دانشگاه خوارزمی/ تهدید به قطع آب و برق می شویم