مسافران چین چگونه کنترل می شوند/انجام دو نوبت تست PCR