جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف برگزار می شود