بنیاد"بخشش" برگزار می کند:
اعطا جایزه ویژه "بخشش" به برگزیدگان موفق کاشت حلزون شده