ترکیب "عسل" و "ماست"، درمانی مؤثر برای یک مشکل زنانه