برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های اروپایی از سال آینده