رئیس شبکه فن بازار ملی ایران خبر داد:
طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان و فناور اجرایی شد