پذیرش ویژه بیماران مشکوک به کرونا/ تدابیر کنترلی بیمارستان ها