بزرگترین موزه دنیا ۲.۸ میلیون عکس را در دسترس عموم قرار می‌دهد