استفاده از هوش مصنوعی برای کشف دی اکسیدکربن در زیرزمین