مصرف زیاد میوه با بروز علائم کمتر یائسگی مرتبط است