باور غلط پیشگیری از کرونا با مصرف مواد الکلی/افزایش مسمومیت ها