علاوه بر اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛
همراه اول ٣٠ میلیارد ریال در ساخت بیمارستان سیار مشارکت می کند