ارتباط کرونا و اختلال بویایی/عوارض بیماری های ویروسی