حمایت دولت از کارگران روزمزد / اختصاص سبد کالا و پرداخت وجوه نقدی به کارگران