موفقیت یک شرکت دانش بنیان در ساخت تونل ضدعفونی کننده