دولت افرادی را که مشمول سهام عدالت نشده اند پوشش دهد