قرقیزستان، عمان و افغانستان مقصد جدید محصولات پارک فناوری پردیس