نحوه نمره دهی امتحانات در دانشگاه آزاد/ مدل سابق لغو شد