سه راهکاری که بورس را به تامین مالی تولید هدایت می‌کند