مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی:
تنوع زیستی با فرهنگ ایرانی آمیخته است