میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید