نظام آموزشی کشور و عزمی که برای مدارس فرسوده جزم نیست