رایزنی با وزارت ارتباطات برای اینترنت آموزش مجازی در ترم آینده