شرایط اسکان دانشجویان در خوابگاه/ضرورت تخلیه اتاقها تا ۱۸ تیرماه