آسیب پذیری خطرناک یک آنتی ویروس/ «بیت دفندر» را به روزرسانی کنید