دستورالعمل گذراندن واحد کارآموزی دانشجویان خواجه نصیر ابلاغ شد