پذیرش دانشجوی خارجی مهارتی از کشور عراق بررسی می شود