آخرین تصمیم وزارت علوم برای اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی