دانشگاه ها می توانند از برخی دانشجویان امتحان مجدد بگیرند