حقایقی درباره یکی از نخستین دانشمندان ناشناخته زن جهان