ترمز کرونا دوباره برید/جامعه نیازمند بازگشت محدودیت ها