وراث سهام عدالت گواهی انحصار ورثه را بگیرند و صبر کنند