دلیل رفتار عجیب کرونا چیست/ رمز ادامه حیات ویروس/ چرا هیچ دارویی تأثیر قطعی ندارد