رئیس سازمان نوسازی مدارس مطرح کرد
ساخت مجتمع های بزرگ آموزشی از اهداف سند تحول بنیادین است