چرا پیام حضور دانش آموزان در مدارس اشتباه دریافت شد؟