آیا امکان دارد واکسن کرونا باعث ابتلا به کرونا و مرگ شود؟