توئیتهای منتشرکننده زودهنگام نتایج انتخابات آمریکا برچسب می‌خورند