واکسن کرونا تا چه میزان در کنترل آن مفید خواهد بود؟