نحوه بازپرداخت بدهی وام های دانشجویی گروه های خاص اعلام شد