امکان تغییر نیمسال برای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای فراهم شد